ZAPOSLENI

N E N A S T A V N I  K A D A R

        Direktor škole:  Marinel Bugar

        Sekretar škole: Jelena Savić

        Pedagog škole: Mirjana Gilezan

        Bibliotekar škole: Danijela Vojna

        Računovodstveni radnik: Ivana Davidovac

        Administrativni radnik: Milena Goda

P O M O Ć N O  O S O B L J E
         Poslužiteljke:

 • Marica Ikonar
 • Sandra Milutinović
 • Estera Bjelić
 • Goja Magda
        Domari:

 • Petru Bukacel
 • Milan Rakas
        Servirka:

 • Ljubomirka Magda
P R E D Š K O L S K I  P R O G R A M
        Vaspitačice:

 • Jasna Ćetojević
 • Lučijana Ursulesku
 • Gabrijela Gilezan Skaljak

         Poslužiteljka:

 • Eleonora Kadarjan
V R T I Ć
         Vaspitačice:

 • Tamara Stanić
 • Gordana Jašić

         Poslužiteljka:

 • Giolina Bugar